TEFF- pie­ni ihme Afri­kan kos­ke­mat­to­mas­ta luon­nos­ta

 

Vuo­si­sa­to­ja kyp­sy­nyt, hitaas­ti jalos­tu­nut, ravin­toar­voil­taan ensi­luok­kai­nen

 

Tuot­teet

Mikä on Teff?

Teff-hei­nä on Arfik­ka­lai­nen vil­ja­kas­vi.

Teff-jau­ho on luon­tai­ses­ti glu­tee­ni­ton ja kotoi­sin Koil­lis-Afri­kas­ta. Pien­ten jyvien­sä ansios­ta Teff on aina täys­jy­vä­jau­hoa, jon­ka ravin­to­si­säl­tö on ainut­laa­tui­nen. Teff sisäl­tää run­saas­ti pro­teii­nia ja sii­nä on kaik­ki ihmi­sel­le vält­tä­mät­tö­mät ami­no­ha­pot. Tef­fis­sä on pal­jon kal­siu­mia, mag­ne­siu­mia ja rau­taa. Tef­fin sisäl­tä­mäs­sä hii­li­hy­draa­tis­sa on alhai­nen gly­kee­mi­nen indek­si, sekä se on eri­tyi­sen run­sas­kui­tuis­ta.

 

Olem­me suun­ni­tel­leet Tef­fis­tä joka­päi­väi­seen käyt­töön sovel­tu­via ter­veel­li­siä sekä hel­pos­ti koto­na val­mis­tet­ta­via tuot­tei­ta. Tar­koi­tuk­se­nam­me on tuo­da eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­hin ravin­toar­voil­taan rik­kai­ta vaih­toeh­to­ja. Tuot­tei­den perus­ta­na on luon­tai­nen glu­tee­nit­to­muus alku­pe­räi­sil­lä sekä moni­puo­li­sil­la ter­veys omi­nai­suuk­sil­la. Teff-tuot­teem­me sopi­vat ainut­laa­tui­ses­ti esi­mer­kik­si urhei­li­joil­le, laih­dut­ta­jil­le ja dia­bee­ti­koil­le.

 

Suo­si­mal­la Tef­fiä, saa hyö­dyt sekä glu­tee­nit­to­muu­des­ta, mut­ta myös ter­veel­li­ses­tä ravit­se­vas­ta ja puh­taas­ta ruo­ka­va­lios­ta ilman lisä­ai­nei­ta ja tur­hia soke­rei­ta.

TEFF HYÖ­DYT

PRO­TEII­NI

Pro­teii­nit ovat tär­kei­tä ravin­toai­nei­ta, joi­ta ihmi­sen täy­tyy saa­da ruo­ka­va­lios­ta lihas­mas­san yllä­pi­tä­mi­sek­si sekä pro­teii­nin aiheut­ta­mien puu­tos­ti­la­sai­rauk­sien vält­tä­mi­sek­si

Teff on erin­omai­nen kas­vi­pro­teii­nin läh­de, joka sisäl­tää yhdis­tel­män kah­dek­sas­ta ihmi­sel­le tär­keim­mäs­tä ami­no­ha­pos­ta. Esi­merk­ki­nä Lysii­ni, jota eli­mis­tö käyt­tää kehon kas­vuun sekä kor­jaa­mi­seen. Kas­vi­kun­nan tuot­teis­sa lysii­niä on mel­ko vähän. Sen vuok­si lysii­ni paran­taa lähes kaik­kien kas­vi­pro­teii­nien laa­tua.

RAVIN­TO­KUI­TU

Tef­fis­sä on pal­jon ravin­to­kui­tua, joka paran­taa ruu­an­su­la­tus­ta, aut­taa alen­ta­maan koles­te­ro­lia ja hal­lit­se­maan veren­so­ke­ri­ta­so­ja.

RAU­TA

Teff on hyvä rau­dan­läh­de. Rau­ta on vält­tä­mä­tön­tä mm. aivo­jen kehi­tyk­sen ja hyvin toi­mi­van immuu­ni­jär­jes­tel­män kan­nal­ta.

KAL­SIUM

Tef­fis­sä on kal­siu­mia, jota ihmi­nen tar­vit­see luus­ton kehi­tyk­sen kehi­tyk­seen. Teff on erin­omai­nen vaih­toeh­to ihmi­sil­le, joil­le mai­to­poh­jai­set tuot­teet eivät sovel­lu.

MAG­NE­SIUM

Tef­fis­sä on pal­jon mag­ne­siu­mia sekä mui­ta mine­raa­le­ja kuten man­gaa­nia, kupa­ria ja sink­kiä. Nämä edis­tä­vät hyvää ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia sekä ovat vält­tä­mät­tö­miä kehon tasa­pai­non ja opti­maa­li­sen toi­min­nan yllä­pi­tä­mi­sek­si.